• Polityka prywatności

    • Polityka prywatności

    • Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych na stronie http://lem.zso-kowary.pl

      

     1. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.
     2. Administratorem danych  jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
     3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest Leszek Malinowski można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@eventjgora.pl

      

     §1 Definicje

     1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://lem.zso-kowary.pl
     2. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
     3. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
     4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
     5. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
     6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
     7. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
     8. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
     9. Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
     10. Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
     11. Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
     12. Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
     13. Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
     14. Anonimizacja - to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

     §2 Inspektor Ochrony Danych

        Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

     §3 Rodzaje Plików Cookies

     1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
     2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
     3. cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
     4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

     §4 Bezpieczeństwo składowania danych

     1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
     2. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
     3. Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
     4. Kontrola plików Cookie.
     5. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
     6. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
     1. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
     2. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
     3. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
     4. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
     5. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
     6. zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11
     1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
     2. Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
     3. Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

     §5 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

      1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
      2. Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
      3. Usługi afiliacyjne
      4. Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
      5. Serwowanie usług multimedialnych
      6. Świadczenie usług społecznościowych

     §6 Cele przetwarzania danych osobowych

     Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

      1. realizacji usług elektronicznych:
      2. komunikacji administratora z użytkownikami w sprawach związanych z serwisem oraz ochrony danych
      3. zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora

     Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

      1. prowadzenie statystyk
      2. serwowanie reklam dostosowanych do preferencji użytkowników
      3. obsługi programów afiliacyjnych
      4. zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora

     §7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

     Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty JavaScript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

      1. Usługi multimedialne:
      2. Twitter
      3. Facebook
      4. Google+
      5. Usługi Newslettera:
      6. MailChimp
      7. Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:
      8. MyLead
      9. Prowadzenie statystyk:
      10. Google Analytics

     Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

     §8 Rodzaje gromadzonych danych

     Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

     Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

      1. Adres IP
      2. Typ przeglądarki
      3. Rozdzielczość ekranu
      4. Przybliżona lokalizacja
      5. Otwierane podstrony serwisu
      6. Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
      7. Rodzaj systemu operacyjnego
      8. Adres poprzedniej podstrony
      9. Adres strony odsyłającej
      10. Język przeglądarki
      11. Prędkość łącza internetowego
      12. Dostawca usług internetowych

     Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

      1. Imię / nazwisko / pseudonim
      2. Adres e-mail
      3. Adres IP (zbierane automatycznie)
     1. Dane gromadzone podczas dodawania komentarza
      1. Imię i nazwisko / pseudonim
      2. Adres e-mail
      3. Adres www

     Adres IP (zbierane automatycznie)

     Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

     §9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

     Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

     Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

      1. Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
      2. Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

      

     Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

     Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – edupage.org


    • Deklaracja dostępności

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cy-frowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lem.zso-kowary.pl

     Data publikacji strony internetowej: 01.08.2019 r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.06.2020 r.

     ZGODNOŚĆ

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

     TREŚCI DOSTĘPNE

     Dokumenty do pobrania (pdf).

     WYŁĄCZENIA

                         filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących, niesłyszących,

                         zdjęcia z wydarzeń szkoły nie posiadają indywidualnych opisów alternatyw-nych,

                         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

                         brak możliwości edycji formatu PDF.

                         Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

     STRONA POSIADA:

                         mapę strony,

                         możliwość powiększenia liter,

                         wersję dla słabowidzących,

                         podświetlane linki,

                         skala szarości,

                         jasne tło.

     SKRÓTY KLAWIATUROWE

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Np.:

                         Ponowne załadowanie zawartości strony (Ctrl + F5)

                         Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia (Tab)

                         Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia (Shift + Tab)

                         Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK.(Enter)

                         Przewijanie widocznej części strony (klawisze sterowania kursorem)

                         Powiększenie rozmiaru czcionki (Ctrl i +)

                         Pomniejszenie rozmiaru czcionki (Ctrl i -)

                         Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki (Ctrl i 0)

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

     23.09.2020 r.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ze-społu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

     W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej, prosimy o kontakt:

     Janusz Tymiński, e-mail: Janusz.tyminski@zso-kowary.pl

     Sekretariat szkoły, e-mail: sekretariat@zso-kowary.pl

     Tel. 75 718 21 11

     Za pośrednictwem w/w danych, można składać wnioski o udostępnienie informacji niedo-stępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     WNIOSKI I SKARGI

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

                         Do budynku Zespołu Szkół wchodzi się wejściem głównym od ul. Szkolnej, do którego prowadzą schody. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.

                         Brak  głośników i systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

                         Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

                         Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy sekretariatu.

                         W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, przyziemie) znajdują się korytarze oraz schody. Budynek nie posiada wind.

                         W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

                         Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

                         W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać