• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cy-frowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lem.zso-kowary.pl

     Data publikacji strony internetowej: 01.08.2019 r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.06.2020 r.

     ZGODNOŚĆ

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

     TREŚCI DOSTĘPNE

     Dokumenty do pobrania (pdf).

     WYŁĄCZENIA

     •                    filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących, niesłyszących,

     •                    zdjęcia z wydarzeń szkoły nie posiadają indywidualnych opisów alternatyw-nych,

     •                    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     •                    brak możliwości edycji formatu PDF.

     •                    Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

     STRONA POSIADA:

     •                    mapę strony,

     •                    możliwość powiększenia liter,

     •                    wersję dla słabowidzących,

     •                    podświetlane linki,

     •                    skala szarości,

     •                    jasne tło.

     SKRÓTY KLAWIATUROWE

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Np.:

     •                    Ponowne załadowanie zawartości strony (Ctrl + F5)

     •                    Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia (Tab)

     •                    Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia (Shift + Tab)

     •                    Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK.(Enter)

     •                    Przewijanie widocznej części strony (klawisze sterowania kursorem)

     •                    Powiększenie rozmiaru czcionki (Ctrl i +)

     •                    Pomniejszenie rozmiaru czcionki (Ctrl i -)

     •                    Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki (Ctrl i 0)

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

     23.09.2020 r.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ze-społu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

     W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej, prosimy o kontakt:

     Janusz Tymiński, e-mail: Janusz.tyminski@zso-kowary.pl

     Sekretariat szkoły, e-mail: sekretariat@zso-kowary.pl

     Tel. 75 718 21 11

     Za pośrednictwem w/w danych, można składać wnioski o udostępnienie informacji niedo-stępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     WNIOSKI I SKARGI

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     •                    Do budynku Zespołu Szkół wchodzi się wejściem głównym od ul. Szkolnej, do którego prowadzą schody. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.

     •                    Brak  głośników i systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     •                    Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

     •                    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy sekretariatu.

     •                    W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, przyziemie) znajdują się korytarze oraz schody. Budynek nie posiada wind.

     •                    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

     •                    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

      

     •                    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.